Integritetspolicy

Integritetspolicy

Tidsam AB värnar om din personliga integritet. Denna informationstext förklarar hur Tidsam AB samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på dataskydd@tidsam.se. Denna integritetspolicy riktar sig till externa kontakter till Tidsam AB som exempelvis kontaktpersoner hos våra leverantörer, besökare på swedcirc.se, mm. Vill du veta hur Tidsam AB hanterar cookies kan du läsa vår cookiepolicy.
Swedcirc (swedcirc.se) är ett varumärke i Tidsam AB-koncernen.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som t.ex. telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Behandling av personuppgifter

Med behandling menas allt som vi i Tidsam AB gör med dina personuppgifter. Till exempel när vi samlar in, sorterar eller bearbetar personuppgifter.

Hur samlar vi in personuppgifter om dig?

Hos Tidsam AB kan dina personuppgifter registreras till exempel när du ansöker om vårt nyhetsbrev, du skickar e-post, beställer informationsmaterial, lämnar en synpunkt eller en fråga via våra formulär/chat eller sociala medier. Tänk på att inte skicka integritetskänslig information till oss via e-post och sociala medier. Integritetskänsliga uppgifter är exempelvis information om etniskt ursprung, religiösa och politiska åsikter, hälsotillstånd, personnummer eller medlemskap i fackföring.

Vem har ansvaret för personuppgifterna?

Tidsam AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter eftersom vi bestämmer medlen och ändamålen med behandlingarna. Vi använder oss även av personuppgiftsbiträden, externa leverantörer, som hjälper oss med behandlingarna. Detta kan du läsa mer om under rubriken ”Vilka kan se mina personuppgifter”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att Tidsam AB ska kunna erbjuda sina tjänster och fullgöra sina åtaganden mot dig behöver vi hantera uppgifter om dig. I hela hanteringen av personuppgifter värnar vi din personliga integritet. Nedanför finns en tabell som beskriver de syften Tidsam AB har med sin behandling, de rättsliga grunderna som rättfärdigar behandlingen enligt dataskyddslagstiftningen och hur länge vi har kvar personuppgifterna. Tidsam AB gör ingen profilering eller automatiserat beslutsfattande med dina personuppgifter.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi kommer endast att behålla personuppgifter om det finns ett syfte med att ha kvar informationen. Vi är dessutom skyldiga att behålla personuppgifter en viss tid enligt krav från olika författningar som bokföringslagen.

Vilka kan se dina personuppgifter?

Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter samt leverantörer som utför tjänster åt Tidsam AB för att Tidsam AB skall kunna fullgöra sina förpliktelser enligt avtal. Tidsam AB kan dessutom komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Tidsam AB strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EES (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet). Uppgifterna kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, länder utanför EES eftersom en del av våra leverantörer eller underleverantörer är internationella organisationer. Tidsam AB kommer att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå både inom och utanför EES. Vill du veta om eller var dina personuppgifter överförs utanför EES kan du kontakta oss på dataskydd@tidsam.se.

Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Du som enskild har vissa rättigheter som Tidsam AB är skyldig att iaktta under vissa omständigheter. Enligt dataskyddslagstiftningen har du nedanstående rättigheter som du kan åberopa. För att åberopa dina rättigheter kan du kontakta dataskydd@tidsam.se. Innan du kan åberopa någon av dina rättigheter måste du först identifiera dig, det gör vi genom att vår personal kommer att ställa några kontrollfrågor till dig.

Rätt till tillgång

Enligt dataskyddsförordningen har du alltid rätt att få information om vilka personuppgifter som Tidsam AB har registrerade om dig. Om du skickar en förfrågan på dataskydd@tidsam.se kommer Tidsam AB att skicka ett registerutdrag till dig som innehåller dina personuppgifter som vi behandlar samt en text som beskriver hur vi behandlar personuppgifterna. Det kommer normalt att ta maximalt en månad innan ett sådant registerutdrag skickas till dig.

Rätt till rättelse och begränsning

Om du anser att någon personuppgift om dig är felaktig eller missvisande, kan du begära att den rättas eller används på ett mer begränsat sätt i vissa fall. Kontakta i sådana fall dataskydd@tidsam.se och förklara vad du anser är felaktigt och varför.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)

Du har rätten att begära gallring av dina personuppgifter som lagras av Tidsam AB om minst ett av följande villkor är uppfyllt:

  • uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
  • behandlingen grundar sig på samtycke och du återkallar ditt samtycke
  • behandlingen sker för direktmarknadsföring och du invänder mot att uppgifterna behandlas för det ändamålet
  • du invänder mot behandling som sker enligt den lagliga grunden berättigat intresse eftersom du anser det inte finns berättigade som väger tyngre än ditt intresse
  • personuppgifterna har behandlats olagligt
  • radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
  • personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (e-tjänster, sociala medier).

Du har däremot inte rätt att få dina personuppgifter raderade ifall Tidsam AB exempelvis:

Behöver behandla personuppgifterna för att utföra en uppgift inom ramen för en avtalsrelation med dig, för arkivändamål, för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till dataportabilitet

Du har ibland rätt att få ut dina personuppgifter i ett allmänt, strukturerat och maskinläsbart format och dessutom få dina personuppgifter förflyttad till en annan organisation (om tekniskt möjligt) ifall behandlingen grundar sig på samtycke eller på ett avtal och sker automatiserat (med IT-medel). Om du vill veta mer kontakta dataskydd@tidsam.se.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att göra invändningar mot Tidsam ABs behandling av dina personuppgifter och att lämna in klagomål till dataskyddsmyndigheten. Du kan när som helst invända mot direktmarknadsföring och då kommer Tidsam AB att upphöra med marknadsföringen.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är:

Tidsam AB
5564234788
Box 48
12921 Hägersten

Swedcirc (swedcirc.se) är ett varumärke i Tidsam-koncernen.

Vill du ha kontakt med Tidsam AB med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du skicka e-post till dataskydd@tidsam.se.